تقدیرنامه شورای نگهبان

دریافت لوح تقدیر از شورای نگهبان قانون اساسی در سال 85 (پلمپ صندوق های اخذ رای)

در سال 85 موفق به دریافت لوح تقدیر از شورای نگهبان قانون اساسی برای تامین به موقع و بدون نقص پلمپ صندوق های اخذ رای شدیم.