تقدیرنامه وزارت کشور-85

دریافت لوح تقدیر از ستاد انتخابات وزارت کشور

در سال 1385 موفق به کسب لوح تقدیر از ستاد انتخابات وزارت کشور برای تامین به موقع و بدون خلل پلمپ صندوق های اخذ رای شدیم.