1392/05

تقدیرنامه وزارت کشور92

لوح تقدیر وزارت کشور

دریافت لوح تقدیر از ستاد انتخابات وزارت کشور در سال 92 برای تامین به موقع و بدون عیب صندوق های اخذ رای انتخابات ریاست جمهوری