تقدیرنامه وزارت کشور-85

دریافت لوح تقدیر از ستاد انتخابات وزارت کشور

متن کامل

1392/05

تقدیرنامه وزارت کشور92

لوح تقدیر وزارت کشور

متن کامل

تقدیرنامه بانک ملت

دریافت لوح تقدیر از بانک ملت

متن کامل

لوح تقدیر آب و فاضلاب

دریافت لوح تقدیر از شرکت پژوهشی آب و فاضلاب

متن کامل

لوح تقدیر سرکلانتری یکم فاتب

لوح تقدیر سرکلانتری یکم فاتب

متن کامل

ثبت اختراع پلمپ مگاتویستر

ثبت اختراع پلمپ مگاتویستر

متن کامل

ثبت اختراع کیف امنیتی

دریافت ثبت اختراع کیف امنیتی و پلمپ امنیتی مختص به آن

متن کامل

تقدیرنامه شورای نگهبان

دریافت لوح تقدیر از شورای نگهبان قانون اساسی در سال 85 (پلمپ صندوق های اخذ رای)

متن کامل